Wimax administraties

administraties, belastingen, bedrijfsadviezen

Blog

Coöperatie : Samen ondernemen?

Coöperatie : Samen ondernemen?

Wilt u samen met anderen gaan ondernemen? Dan kunt u er voor kiezen om een bv of een nv op te richten. Maar u kunt ook voor een coöperatie kiezen.

Bekende coöperatie
Wil men samen een bedrijf beginnen, dan wordt er meestal gekozen voor het oprichten van een bv of nv. Maar de coöperatie wordt steeds populairder. Er zijn verschillende bedrijven die gekozen hebben voor de vorm, zoals Univé, Campina en Rabobank. Dit doen zijn natuurlijk met een goede reden.

Wat is een coöperatie?
Er zitten verschillende voordelen ten opzichte van een nv of bv. Een coöperatie wordt gedefinieerd als een vereniging van leden. De eigenaren zijn dan ook geen aandeelhouder, maar lid. Een groot verschil is daarnaast dat het veel gemakkelijker is om een coöperatie op te richten dan een vennootschap. U hoeft hiervoor slechts een akte op te laten maken door de notaris. Een coöperatie vormen gaat daardoor goedkoop, gemakkelijk en snel.

Andere voordelen coöperatie
Een coöperatie heeft als voordeel dat er weinig dwingende wettelijke bepaling voor bestaan. Dit betekent dat u veel meer vrijheid hebt wat betreft de vormgeving van het bedrijf en dat het een flexibele rechtsvorm is. Het geeft u bovendien meer vrijheid wat betreft de verdeling van de opbrengsten van de onderneming. Bij een nv of bv dienen de aandeelhouders gelijk bedeeld te worden, terwijl bij een coöperatie dat niet noodzakelijk is. Dat betekent dat u de winst kunt verdelen op de manier die u wenselijk acht. Bovendien kunnen er heel gemakkelijk extra leden zich aansluiten bij de coöperatie of juist eruit stappen. Dit alles maakt dat de coöperatie een zeer aantrekkelijke rechtsvorm is die waarschijnlijk de komende jaren sterk aan populariteit zal winnen.

Bent u als ZZP-er voor de Belastingdienst ondernemer of werknemer?

Bent u als ZZP-er voor de Belastingdienst ondernemer of werknemer?

Veel mensen die geregistreerd staan als ondernemer, zijn eigenlijk eerder schijnzelfstandige dan ondernemer. Zij werken jaren achter elkaar voor dezelfde bemiddelaar en hebben maar één opdrachtgever. Het kabinet heeft besloten deze schijnzelfstandigheid aan te pakken.

Zorg, IT, juridische dienstverlening
Vooral in de sectoren zorg, IT en juridische dienstverlening zijn hier veel problemen mee. Personeel wordt ontslagen en vervolgens op freelance basis weer aangenomen. Het werk en de gezagsverhouding blijven in feite onveranderd, waardoor u grote kans loopt dat u door de Belastingdienst als schijnzelfstandige wordt aangemerkt. Bovendien werken veel zzp’ers al jaren voor dezelfde bemiddelaar.

Bent u schijnzelfstandige?
Er zijn verschillende zaken waar de Belastingdienst naar kijkt om te beoordelen of u echt ondernemer bent of schijnzelfstandige, namelijk:

  • Het aantal verschillende opdrachtgevers
  • Het afwezig zijn van een gezagsverhouding
  • Het risico dat de ondernemer loopt
  • De manier waarop bij bijvoorbeeld ziekte vervanging geregeld wordt

Moet u toegeven dat u eigenlijk maar voor één opdrachtgever werkt, dat deze geheel bepaalt hoe u uw werk uitvoert, dat u financieel weinig risico loopt en dat u geen inspraak hebt wat betreft vervanging, dan zult u moeten toegeven dat u eigenlijk een schijnzelfstandige zzp’er bent.

Oplossing
Stel, de Belastingdienst oordeelt dat u een schijnzelfstandige zzp’er bent of u bent bang dit oordeel te krijgen, wat kunt u hier dan zelf nog aan doen? Werkt u via een bemiddelingsbureau, dan is het in de eerste plaats van belang dat u het contract goed naleest op zaken die uw zelfstandigheid beperken en die u het predicaat schijnzelfstandige zouden kunnen geven. Daarnaast is het altijd van belang om er voor te zorgen dat u bijvoorbeeld visitekaartjes en briefpapier hebt en een eigen website. Dit zijn allemaal zaken die aangeven dat u wel degelijk ondernemer bent en geen schijnzelfstandige.

Wat is de VAR-verklaring?

Wat is de VAR-verklaring?

Gaat u beginnen met ondernemen? Dan is de kans groot dat u snel te maken zult krijgen met de VAR-verklaring. Wat is nu precies de VAR-verklaring? Welke VAR-verklaring hebt u als ondernemer nodig? En aan welke eisen moet u voldoen voor de juiste VAR-verklaring?

Wat is de VAR-verklaring?
De VAR-verklaring is een verklaring arbeidsrelatie. Met dit document wordt aangegeven hoe de Belastingdienst denkt over de werkzaamheden die u verricht en of u beschouwd wordt als ondernemer of werkgever. Voor uw opdrachtgevers is het belangrijk dat de Belastingdienst middels de VAR-verklaring aangeeft dat u ondernemer bent, zodat zij niet te maken krijgen met loonbelasting en sociale premies.

Welke VAR-verklaring hebt u als ondernemer nodig?
Vraagt u een VAR-verklaring aan, dan zult u verschillende vragen moeten beantwoorden. Aan de hand van uw antwoorden bepaalt de Belastingdienst of u een VAR-loon, VAR-row, VAR-wuo of VAR-dga krijgt. Krijgt u de loon variant, dan ziet de Belastingdienst u als werknemer van een bedrijf. Krijgt u een VAR-row, dan worden uw werkzaamheden beschouwd als werk uit overige werkzaamheden. U wordt dan niet gezien als werknemer, maar ook niet als ondernemer. Als ondernemer wilt u de VAR-wuo of dga krijgen. De dga krijgt u als bestuurder bent van een BV en dus directeur groot aandeelhouder bent. De meeste ondernemers zullen de VAR-wuo krijgen. Met deze VAR-verklaring verklaart de Belastingdienst u als ondernemer te beschouwen en zoals gezegd geeft dat uw opdrachtgevers garanties.

Eisen voor de juiste VAR-verklaring
Met een VAR-wuo bent u dus veel aantrekkelijker voor opdrachtgevers. Om deze VAR-verklaring te krijgen, moet u wel aan een aantal eisen voldoen. Zo dient u over het algemeen meer dan drie opdrachtgevers in een jaar te hebben en moet duidelijk worden dat u voor eigen risico werkt. Ook is het belangrijk dat u uw opdrachten naar eigen inzicht in kunt vullen. Om de wuo VAR-verklaring te krijgen, moet het voor de Belastingdienst duidelijk worden dat u echt ondernemer bent en niet een schijnzelfstandige bent. In ons volgende blog kunt u meer lezen over schijnzelfstandigheid.

Uurtarief te laag?

Uurtarief te laag?

Veel zzp’ers in Nederland hanteren eigenlijk een te laag uurtarief om al hun kosten te kunnen dekken. Waarom doen zij dit en hoe kunnen zij toch rond komen? En hoe hoog zou het uurtarief gemiddeld moeten zijn? Administratiekantoor Amsterdam legt het u uit.

Gemiddeld uurtarief
Als er gekeken wordt naar het bruto inkomen dat zzp’ers zouden moeten hebben om kostendekkend te werken, dan zou er uitgegaan moeten worden van een maandinkomen van iets minder dan drieduizend euro. Aangezien een deel van de gewerkte uren opgaat aan niet te declareren activiteiten als acquisitie en administratie, zou er gemiddeld een uurtarief van vijftig euro per uur gehanteerd moeten worden. Van dit uurtarief moet niet alleen de BTW en de inkomstenbelasting betaald worden, maar ook de sociale verzekeringen, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de kosten voor scholing en de pensioenopbouw. En natuurlijk moet de zzp’er ook nog van het uurtarief kunnen leven.

Lager uurtarief
Een groot deel van de zzp’ers werkt echter onder dit gewenste uurtarief. Vooral sinds de economische crisis is dit het geval. Dit heeft te maken met de grotere concurrentie die er heerst en door de lagere tarieven die opdrachtgevers wensen te betalen. Om toch nog wat te verdienen gaan zzp’ers onder hun gewenste uurtarief werken.

Problemen
Voor velen leidt dit lagere uurtarief echter niet tot onmiddellijke problemen. Dit heeft te maken met het feit dat ze flexibeler zijn in de kosten die ze moeten maken. Velen kiezen ervoor om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben of om geen geld te reserveren voor pensioenopbouw. Dit zijn manieren waarop er snel bezuinigd kan worden. Ook zijn er velen die momenteel genoegen nemen met minder inkomen en dus een lager uurtarief hanteren.

Faillissement door wanbetaling

Faillissement door wanbetaling

Wanbetaling is een groot probleem dat vaak veel te klein ingeschat wordt. Daardoor kan het gebeuren dat veel ondernemers zich drukker maken om brandpreventie dan om wanbetaling. Terwijl toch tachtig procent van de ondernemers te maken krijgt met afnemers die failliet gaan en daardoor niet kunnen betalen.

Domino-effect
Het grote probleem met een faillissement en wanbetalers is het domino-effect dat hierdoor in werking gesteld wordt. Als u te maken krijgt met wanbetaling of een failliete afnemer, hebt u zelf minder geld om uw rekeningen te betalen. Hierdoor komt niet alleen uw eigen onderneming in gevaar door de wanbetaling van uw afnemer, maar ook de bedrijven die nog geld van u te goed hebben. Zo kan één faillissement of wanbetaling door één afnemer een hele reeks bedrijven voor problemen stellen.

Voorkom financiële problemen door wanbetaling
Wilt u voorkomen dat uw bedrijf door wanbetaling in de problemen koopt, dan is het in de eerste plaats belangrijk om te erkennen dat wanbetaling u voor grote problemen kan stellen. Ga bij uzelf na wat er met uw onderneming zou gebeuren als uw twee belangrijkste afnemers niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Zou uw onderneming meteen in de problemen komen, dan is het tijd om maatregelen te nemen.

Goed debiteurenbeheer
Een goed beleid ten opzichte van wanbetaling begint uiteraard met een goed debiteurenbeheer. Hebt u twijfels over de financiële staat van een afnemer, laat deze dan controleren. Zorg voor een snelle facturering en neem telefonisch contact op als de betalingstermijn verstreken is om een nieuwe uiterste betaaldatum af te spreken. Blijf er dus bovenop zitten. Lukt het niet om uw geld binnen te halen, dan zult u dit af moeten boeken.

Verzekering tegen wanbetaling
Kan uw bedrijf het risico van wanbetaling niet zelf dragen, dan is een kredietverzekering een goede optie. Uw verzekeraar keert dan uit wanneer u met wanbetaling te maken krijgt. Bovendien heeft dit als voordeel dat zij van te voren een controle uit kunnen voeren, waardoor u weet of de betreffende afnemer er financieel goed voor staat.

Zzp’ers en arbeidsongeschiktheid

Zzp’ers en arbeidsongeschiktheid

De economische crisis heeft ervoor gezorgd dat de markt voor veel zzp’ers een stuk lastiger geworden is. Het wordt steeds moeilijker om opdrachten binnen te halen en besparingen op vaste lasten zijn dan ook zeer welkom. Uit onderzoek blijkt dat veel zzp’ers besparen door geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid aan te gaan.

Minder verzekerden arbeidsongeschiktheid
In twee jaar tijd is het aantal ondernemers dat zich verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid fors gedaald. In 2012 had de helft van de zzp’ers nog een dergelijke verzekering, terwijl dat nu nog maar 39 procent is. Deze forse daling kwam uit onderzoek van ZZP Barometer naar voren.

Besparen
De meeste mensen geven aan hun verzekering tegen arbeidsongeschiktheid te hebben stopgezet om te kunnen besparen op hun vaste lasten. Vaak is er inderdaad een flinke besparing te realiseren, bedragen van ruim honderd euro per maand zijn geen uitzondering. Als het u financieel voor de wind gaat, dan zijn dit geen grote bedragen. Maar in financieel zware tijden is iedere besparing mooi meegenomen.

Arbeidsongeschikt
Maar wat als u nu toch plotseling met arbeidsongeschiktheid te maken krijgt? Dan kunt u altijd nog terugvallen op de bijstand. Dit betekent vaak wel een flinke daling van inkomsten, aangezien de overheid ondernemers niet ondersteunt bij arbeidsongeschiktheid.

Wat is wijsheid?
Het is dus de vraag wat verstandig is om te doen: wel of niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het antwoord op die vraag hangt natuurlijk voor een groot deel van uw werkzaamheden af. U dient altijd een afweging te maken hoe groot de kans is dat u uw werk niet meer uit zou kunnen voeren. Is deze kans groot, dan is het verstandig u wel tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Is de kans klein, wilt u graag besparen en vindt u het niet erg om risico te lopen, dan kunt u ervoor kiezen geen verzekering tegen arbeidsongeschiktheid te nemen.

Tijd besparen – deel 2

Tijd besparen – deel 2

Wilt u als ondernemer ook graag wat tijd besparen en minder uren werken? In ons blog van eerder deze week gaven we al drie tips, namelijk: leg de nadruk op vaste klanten, richt u op één taak tegelijk en leer delegeren. Vandaag nog drie tips over tijd besparen.

Automatiseer terugkerende werkzaamheden
Er zijn binnen ondernemingen vaak veel werkzaamheden die met grote regelmaat terugkeren. U kunt veel tijd besparen door deze zaken te automatiseren. Zo kunt u bijvoorbeeld een standaard antwoord opstellen voor vragen die u vaak per mail binnen krijgt. Veel van deze mails hebben geen antwoord op maat nodig en kunt u prima afhandelen met een standaard antwoord. Loop zo uw organisatie eens door en kijk welke taken vaak terugkeren. U kunt veel efficiënter werken en veel tijd besparen door deze terugkerende taken te automatiseren.

Geef presentaties en trainingen
Hebt u in uw sector een goede naam opgebouwd, dan kunt u zich gaan specialiseren in het geven van trainingen en presentaties. De eerste keer kost dit veel tijd, maar als u het eenmaal in uw vingers heeft kunt u gemakkelijk geld verdienen zonder hier veel voor te hoeven doen. Hiermee kunt u niet zozeer tijd besparen binnen uw bedrijf, maar wel op een eenvoudige manier meer geld verdienen.

Freelancers in plaats van werknemers
Een laatste tip voor tijd besparen is het overstappen van werknemers naar freelancers. Doordat freelancers zelf ook ondernemer zijn, moeten zij zich ook zo gedragen en krijgen ze meer verantwoordelijkheden. U hoeft dan zelf alleen nog maar de freelancers te managen, hierdoor kunt u veel tijd besparen.

Wilt u ook graag tijd besparen en meer geld verdienen in minder uren? Probeer dan eens een of meer van deze zes tips in te zetten binnen uw onderneming.

Tijd besparen – deel 1

Tijd besparen – deel 1

Veel mensen denken dat het heel veel tijd kost om een succesvolle onderneming te hebben. Dat hoeft echter niet zo te zijn. Met een aantal tips kunt u heel gemakkelijk veel tijd besparen en in minder uren toch succesvol ondernemen. Vandaag de eerste drie tips voor tijd besparen.

Leg de nadruk op vaste klanten
Natuurlijk kunt u heel veel tijd steken in het binnenhalen van nieuwe klanten, maar u kunt veel tijd besparen door uw nadruk te leggen op uw vaste klanten. Bovendien is het binnenhalen van nieuwe klanten ook nog eens duurder dan een oude klant behouden. Wilt u tijd besparen bij het binnenhalen van nieuwe klanten, zorg dan dat uw vaste klanten tevreden over u zijn en u goede referenties geven. Dit is niet alleen goedkoper, mond tot mond reclame blijkt ook veel effectiever te zijn.

Richt u op één taak
Velen denken dat ze tijd besparen door meerdere dingen tegelijk te doen. Dit is echter niet het geval, multitasken blijkt over het algemeen zeer inefficiënt te zijn. Wilt u echt tijd besparen, richt u zich dan op één type activiteit tegelijk. Plan bijvoorbeeld een hele dag vol vergaderingen, een andere dag voor de administratie en weer een andere aan salesmeetingen. Door uw focus op één soort activiteit te leggen, blijft u langer geconcentreerd. Hierdoor kunt u efficiënter werken en dus tijd besparen.

Delegeer
Niet iedereen vindt het gemakkelijk om te delegeren en zaken uit handen te geven, maar wilt u tijd besparen, dan is dit vaak wel noodzakelijk. Ga daarom na welke taken u alleen zelf kunt doen en welke anderen ook uit zouden kunnen voeren. Krijgt u bijvoorbeeld heel veel e-mail binnen, dan kan het u veel tijd besparen om deze te laten lezen en af te laten handelen door een assistent. Veel mailtjes hoeft u immers niet specifiek zelf te beantwoorden, maar kosten u wel veel tijd. Door dit door iemand anders te laten doen, kunt u veel tijd besparen.

Verbetering koopkracht zzp’ers

Verbetering koopkracht zzp’ers

De economische crisis van de laatste jaren heeft een zeer negatieve invloed gehad op de koopkracht van velen, maar vooral ook op die van zzp’ers. Hun koopkracht daalde sterk doordat zij lagere tarieven moesten hanteren, minder opdrachten binnenkregen en ook nog te maken kregen met inflatie. Daar komt volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek dit jaar echter een einde aan.

Gevolgen crisis
Jarenlang daalde de omzet van zzp’ers alleen maar. Door de grote concurrentie en de afname van het aantal opdrachten vanwege de economische crisis, zagen zij zich genoodzaakt hun tarieven naar beneden bij te stellen. Op die manier probeerden zij toch nog opdrachten binnen te halen. Doordat het totale aantal beschikbare klussen sterk daalde, daalde ook de omzet van de zzp’ers flink. Het afgelopen jaar zagen zij gemiddeld nog een daling van een half procent. Dit was niet bepaald gunstig voor hun koopkracht.

Stijging
Doordat de economie weer aantrekt, verwacht het CBS ook een groei van de omzet van zzp’ers. Zij gaan uit van een gemiddelde groei van 2,5 procent. Doordat de hele economie groeit, wordt het aantal beschikbare klussen groter en kunnen er ook weer hogere tarieven gehanteerd worden.

Verbeterde koopkracht
Door de stijging van de omzet verbetert ook de koopkracht van de zzp’er. Terwijl zij vorig jaar te maken kregen met een daling van hun koopkracht van drie procent door inflatie en lagere bruto-inkomsten, kunnen zij dit jaar een verbetering in hun koopkracht van 0,75 procent tegemoet zien. Er komen dus echte weer economisch betere tijden aan, ook voor de zzp’ers op de arbeidsmarkt.

Goede boekhouding opzetten – deel 3

Goede boekhouding opzetten – deel 3

In onze vorige twee blogs gaven we al een aantal tips voor het opzetten van een geslaagde boekhouding. Zo wezen we op het voordeel van zoveel mogelijk zelf doen en het regelmatig bijhouden van de boekhouding. Ook kwam aan bod dat een goede urenadministratie belangrijk is, net als goede software. In het laatste blog in deze serie over de boekhouding nog vier handige tips.

Tip 6: houdt werk en privé gescheiden
Veel startende ondernemers maken geen gebruik van een aparte rekening voor hun bedrijf. Dit is ook niet verplicht, maar het is wel heel erg handig voor een overzichtelijke boekhouding. Als u al uw zakelijke transacties via één rekening verwerkt, dan houdt u een beter overzicht. Bovendien zorgt het ervoor dat u alleen uw zakelijke administratie zeven jaar dient te bewaren. Gebruikt u uw privérekening ook voor uw bedrijf, dan zult u ook deze administratie zeven jaar moeten bewaren. Dit maakt uw boekhouding minder overzichtelijk.

Tip 7: kies een vast tijdstip
Eerder gaven we al aan dat het verstandig is om de boekhouding regelmatig bij te werken. Het is echter ook erg handig om hiervoor een vast tijdstip te kiezen, bijvoorbeeld de laatste dag van de maand. Op die manier krijgt u niet alleen een goed beeld van hoe uw bedrijf er financieel voorstaat, u ziet ook meteen welke facturen nog openstaan. Zo betaalt u nooit te laat en kunt u bovendien op tijd aanmaningen de deur uitdoen.

Tip 8: gebruik ordners of tabbladen
Is uw boekhouding nog maar beperkt, dan lijkt het onzinnig om verschillende ordners te gaan gebruiken. Toch is dit voor een goed overzicht van uw boekhouding zeker geen overbodige luxe. Hebt u echt maar heel weinig papieren die voor uw boekhouding bewaard moeten worden, maak dan gebruik van verschillende tabbladen om zo toch onderscheid aan te brengen in bijvoorbeeld inkomende en uitgaande facturen.

Tip 9: frisse start
De laatste tip voor uw boekhouding: begin ieder jaar met een frisse start. Oftewel, begin het jaar met lege ordners. Dit is niet alleen goed voor het overzicht van uw boekhouding, het zorgt er ook voor dat u niet per ongeluk iets te vroeg weggooit. U dient voor de Belastingdienst immers uw boekhouding zeven jaar lang te bewaren.

Houdt u uw boekhouding goed bij, dan hebt u altijd inzicht in de financiële gegevens van uw onderneming. U ziet dan snel of u winst draait en welke onderdelen van het bedrijf meer aandacht verdienen. Voor het slagen van uw onderneming is het daarom belangrijk dat uw boekhouding op orde is.

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.