Wimax administraties

administraties, belastingen, bedrijfsadviezen

Blog

Tips bij de start van een onderneming – deel 1

Tips bij de start van een onderneming – deel 1

Wilt u een eigen bedrijf gaan beginnen? Dan wilt u natuurlijk het liefst zo snel mogelijk aan de slag gaan. Hoewel dit goed te begrijpen is, geldt ook bij de start van een onderneming dat hardlopers vaak doodlopers zijn. Er zijn namelijk heel wat zaken waar u rekening mee moet houden. Wij geven u daarom in dit blog en het volgende graag vijf tips voor de start van een onderneming.

Tip 1: Schrijf geen uitgebreid businessplan
Iedereen die een studie doet op economisch gebied, leert dat het belangrijk is om een voor de start van een onderneming een businessplan te schrijven. Natuurlijk is het voor het succes belangrijk dat u zaken van tevoren op papier zet, maar dit hoeft echt niet heel uitgebreid. Neem gewoon een groot vel papier en schrijf hierop negen onderdelen die essentieel zijn voor uw succes. Met post-its kunt u hier dan de inhoud van deze negen onderdelen noteren. Op die manier kunt u snel een eenvoudig, maar toch doeltreffend businessplan opstellen bij de start van een onderneming.

Tip 2: Missie en visie op papier zetten
Het klinkt heel voor de hand liggend, maar toch vergeten velen om bij de start van een onderneming na te denken over wat hun missie en visie zijn. Bij de missie schrijft u op waarom het bedrijf bestaansrecht heeft: wie bent u, wat gaat u doen, wat wilt u bereiken en waarom doet u dit? Bij de visie probeert u op papier te zetten wat uw ambities zijn, wat u wilt bereiken. Hier kunt u later op teruggrijpen voor inspiratie en motivatie.

Dit zijn onze eerste twee tips bij de start van een onderneming. In ons volgende blog vindt u de andere drie tips terug.

Brief van incassobureau, wat moet u doen?

Brief van incassobureau, wat moet u doen?

Krijgt u een brief van een incassobureau op de mat? Grote kans dat u hier flink van schrikt en geneigd bent om meteen de rekening te betalen. Het is echter niet verstandig om dit te doen. Een incassobureau mag dan strenge taal bezigen, dit betekent niet dat u maar klakkeloos moet betalen. Neem de volgende stappen in acht voordat u overgaat tot betaling van de factuur van het incassobureau.

Stap 1: ga na of de rekening klopt
In de eerste plaats is het natuurlijk van belang om na te gaan of u daadwerkelijk geld verschuldigd bent aan het bedrijf dat het incassobureau ingehuurd heeft. Ga na of het niet om een spooknota gaat en, als dat niet het geval is, of u het bedrag niet al overgemaakt hebt.

Stap 2: betaal geen extra kosten
Klopt de nota en hebt u inderdaad nog niet betaald, maak dan meteen het verschuldigde bedrag over. Let hierbij op dat u alleen het oorspronkelijke factuurbedrag betaalt en eventueel verschuldigde rente. Vaak vermeldt een incassobureau allerlei bijkomende kosten, waar niet altijd recht op bestaat. Uit rechtszaken is gebleken dat rechters zelden bijkomende kosten goedkeuren, tenzij er echt aangetoond kan worden dat het bedrijf en het incassobureau veel kosten hebben gemaakt. Een aanmaning sturen valt daar niet onder.

Stap 3: bereken de juiste rente
In de algemene voorwaarden van veel bedrijven is vastgelegd dat afnemers rente verschuldigd zijn als zij niet op tijd betalen. In veel gevallen zult u deze dus ook daadwerkelijk moeten betalen. Let echter wel altijd op dat u niet teveel rente betaalt naar aanleiding van een brief van een incassobureau. Het is belangrijk om op te letten of er uitgegaan wordt van de juiste datum. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat het juiste rentepercentage gebruikt wordt. Pas als u er zeker van bent dat dat het geval is, is het verstandig om ook rente te betalen.

Rechtsgeldige digitale handtekening

Rechtsgeldige digitale handtekening

Steeds meer zaken regelt u als ondernemer via internet. Het is immers wel zo handig om per mail een offerte, factuur of ander document te versturen. Maar hoe zet u nu op een rechtsgeldige manier een digitale handtekening?

Gescande handtekening
Een veel gebruikte manier is het daadwerkelijk ondertekenen van een document op papier en dit vervolgens in te scannen en digitaal te versturen. Dit levert echter het probleem op dat deze gescande handtekening gemakkelijk door een ander gebruikt kan worden of onder een document geplaatst kan worden dat gewijzigd is. Dit maakt het zeer fraudegevoelig.

Gewone elektronische handtekening
Als men het heeft over een gewone elektronische handtekening, dan wordt vaak een gescande handtekening bedoeld. Instanties kunnen hiermee akkoord gaan en natuurlijk kan het gebruikt worden, maar vanwege de hiervoor genoemde fraudegevoeligheid is het niet rechtsgeldig. Wilt u er zeker van zijn dat u uw documenten op de juiste manier ondertekend, dan is het dus af te raden om een gescande handtekening te gebruiken.

Gekwalificeerde elektronische handtekening
Heeft men het over een gekwalificeerde elektronische handtekening, dan wordt hiermee een handtekening bedoeld waarbij een certificaat wordt gebruikt dat gekwalificeerd is. Speciale instanties, certificatiedienstverleners genoemd, geven deze certificaten uit. U kunt deze gekwalificeerde elektronische handtekening vervolgens via een speciaal digitaal bestand aan uw documenten toevoegen.

Rechtsgeldigheid
Doordat een gekwalificeerde elektronische handtekening niet fraudegevoelig is, staat deze juridisch gezien op gelijke voet met de gewone handtekening die met een pen gezet is. Dit maakt dat ze rechtsgeldig zijn.

Werk met plezier

Werk met plezier

Veel mensen ervaren stress in het dagelijkse leven en dat heeft niet alleen te maken met dat ze het heel druk hebben. In veel gevallen is het probleem dat zij ervaren dat ze heel veel dingen moeten. Herkent u dit probleem en wilt u ook graag minder moeten? Zorg dan dat u uw werk met plezier doet.

Voldoening
Om uw werk met plezier te doen, is het belangrijk dat u hier voldoening uithaalt. Hiervoor hoeft u niet perse een duidelijke passie te hebben, om innerlijke voldoening te realiseren hoeft u alleen voor ogen te hebben wat uw persoonlijke missie is in uw werk en uw leven.

Bereiken van innerlijke voldoening
Om plezier te hebben in uw werk is het dus belangrijk dat u er innerlijke voldoening uithaalt. Hoe gaat u dit bereiken? Dat kan alleen als er tijdens uw werk een beroep gedaan wordt op uw talenten en kwaliteiten, als u taken krijgt die u met plezier doet en als u ziet hoe deze taken bijdragen aan het grotere geheel.

Drie stappen
Om meer plezier in uw werk te creëren, is het verstandig om de volgende stappen te ondernemen:

  • bepaal wat u leuk vindt, waar u plezier aan beleeft, waar u energie van krijgt
  • bepaal waar u goed in bent, wat u zonder moeite doet
  • onderzoek op welke manier u met de uitkomst van bovenstaande twee stappen van meerwaarde kunt zijn tijdens uw werk

Veranderen
Realiseert u zich dat u uw werk niet met plezier doet en dat u er geen voldoening uit kunt halen? Dan is het tijd om de stap tot verandering te nemen. Zoek een baan die u wel voldoening schenkt of begin voor uzelf. Alleen op die manier kunt u werken met plezier.

Afschrijven: hoe gaat het in zijn werk? – deel 2

Afschrijven: hoe gaat het in zijn werk? – deel 2

Ieder bedrijf gebruikt bedrijfsmiddelen die na verloop van tijd minder waard worden. Denkt u maar eens aan uw computer, auto, machines of gebouwen. Deze waardevermindering maakt u in de boekhouding zichtbaar door middel van afschrijven. In ons vorige blog schreven we over wat afschrijven is, welke bedrijfsmiddelen afgeschreven moeten worden en welke methodes er zijn voor afschrijven. In dit blog leest u meer over het berekenen van de afschrijving, uitzonderingen en speciale regels voor startende ondernemers.

Afschrijvingskosten berekenen
Ieder jaar mag u een bepaald bedrag afschrijven, maar hier zit wel een maximum aan verbonden. Dit maximale bedrag berekent u aan de hand van de aanschafkosten, de restwaarde en de vermoedelijke gebruiksduur. De aanschafkosten bestaan uit de kostprijs, de aankoopkosten en installatiekosten verminderd met eventuele kortingen en subsidies. De restwaarde is de geschatte waarde van het bedrijfsmiddel op het moment dat u het middel niet meer kunt gebruiken voor uw onderneming. Bij de gebruiksduur kunt u uitgaan van de technische levensduur, als het bedrijfsmiddel versleten is, of de economische levensduur, wat inhoudt dat het middel economisch niet meer van nut is voor uw bedrijf. Het maximale bedrag dat u ieder jaar mag afschrijven, berekent u door de restwaarde af te trekken van de aanschafprijs en dit bedrag te delen door de gebruiksduur.

Uitzonderingen
Zoals met veel regels het geval is, bestaan er ook bij het afschrijven uitzonderingen. Zo telt de maximale waarde niet als u een bedrijfsmiddel maar een deel van het jaar gebruikt hebt. Hebt u het bijvoorbeeld in oktober gekocht, dan mag u maar voor drie maanden afschrijven. U maakt dezelfde berekening als hierboven, maar deelt het eindbedrag door twaalf en vermenigvuldigt dan met drie. Een andere uitzondering is dat u soms willekeurig mag afschrijven, u bepaalt dan zelf hoe en wanneer u afschrijft. Het afschrijven van gebouwen en goodwill is ook aan bepaalde regels gebonden, uw boekhouder kan u hier meer over vertellen.

Startende ondernemers
Voor startende ondernemers geldt ook dat zij gebruik mogen maken van de willekeurige afschrijving. Dit geldt echter alleen als de onderneming een eenmanszaak, VOF of maatschap is en als de ondernemer recht heeft op bijzondere zelfstandigenaftrek voor starters.

Afschrijven: hoe gaat het in zijn werk? – deel 1

Afschrijven: hoe gaat het in zijn werk? – deel 1

Hebt u een eigen onderneming? Dan krijgt u eigenlijk altijd te maken met het moeten afschrijven van zaken. Wat is afschrijven nu precies en hoe gaat dit in zijn werk?

Wat is afschrijven?
Iedere ondernemer beschikt over bedrijfsmiddelen die in de loop van de tijd minder waard worden. U kunt dan denken aan machines, auto’s en gebouwen, maar ook aan computers, laptops en tablets. De dalende waarde van deze bedrijfsmiddelen wordt uitgedrukt in een bedrag en dit bedrag mag u aftrekken van uw opbrengst, ook wel afschrijven genoemd.

Welke producten kunt u afschrijven?
Zoals gezegd kunt u bedrijfsmiddelen afschrijven over een bepaalde periode. Dit geldt echter alleen voor middelen die meer gekost hebben dan 450 euro. Is de waarde minder dan dit, dan mag u het bedrag in één keer afschrijven.

Methode van afschrijven
U mag bedrijfsmiddelen alleen afschrijven op basis van de kostprijs. Aan de hand van de kostprijs berekent u het bedrag dat u af mag schrijven. U kunt hierbij kiezen voor drie verschillende varianten, namelijk een lineaire, een dalende en een annuïteiten variant. De eerste variant houdt in dat u jaarlijks een vast percentage afschrijft, terwijl u bij de tweede variant een dalend percentage van de kostprijs of een vast percentage van de boekwaarde afschrijft. Bij de laatste variant van afschrijven bestaat de afschrijving uit een vast bedrag per jaar.

Hoe berekent u nu het bedrag dat u per jaar moet afschrijven, wat zijn de regels voor startende ondernemers en welke uitzonderingen bestaan er? Daarover leest u meer in ons volgende blog.

Maak gebruik van labels bij LinkedIn

Maak gebruik van labels bij LinkedIn

Steeds meer ondernemers maken gebruik van het sociale platform LinkedIn. Helaas gebruiken velen dit sociale medium nog niet optimaal, in veel gevallen wordt het enkel gebruikt als een digitale CV en een verzameling van contacten. Dit is natuurlijk erg nuttig, maar u kunt er meer uit LinkedIn halen door gebruik te maken van labels.

Labels
LinkedIn voorziet sommige van uw contacten al uit zichzelf van labels. U kunt dan denken aan partners en vrienden. Maar u kunt dit natuurlijk veel beter zelf doen. Dit doet u door te klikken op contacten en vervolgens connecties. Hier kunt u zelf de labels gaan beheren en al uw contacten binnen LinkedIn van passende labels voorzien.

Veel voordelen
Hebt u veel connecties binnen LinkedIn en hebt u nog nooit met labels gewerkt, dan kan het een enorme klus zijn om dit nu toch te gaan doen. Toch is het zeker aan te raden. Iedereen binnen LinkedIn voorzien van de juiste labels geeft u verschillende voordelen:

  • Goed overzicht van uw netwerk: welke beroepen zijn er bijvoorbeeld onder- of oververtegenwoordigd?
  • U kunt gemakkelijk uitnodigingen, nieuws of updates versturen naar een bepaalde doelgroep
  • Het plegen van relatieonderhoud wordt een stuk eenvoudiger

Het kost u dus één keer heel veel tijd, maar daarna kunt u veel efficiënter gebruik maken van uw netwerk binnen LinkedIn.

Meer opdrachten
Een groot voordeel van het maken van labels en het versturen van berichten naar een bepaalde doelgroep binnen uw LinkedIn account is dat het kan leiden tot nieuwe opdrachten. Hebt u bijvoorbeeld een label ‘klanten’ aangemaakt, dan kunt u hen snel op de hoogte stellen van nieuwe diensten of producten die u aanbiedt of van acties van uw bedrijf. Zo beschikt u dus over een eenvoudige manier om klanten te benaderen en nieuwe opdrachten binnen te halen.

Geen jaarrekening deponeren kan vervelende gevolgen hebben

Geen jaarrekening deponeren kan vervelende gevolgen hebben

Veel bedrijven vergeten om hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Wanneer bent u verplicht om dit te doen en wat zijn de consequenties als u dit niet doet?

Verplicht
Alle bedrijven zijn verplicht om hun jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te deponeren, uitgezonderd eenmanszaken. Hiervoor hebben zij dertien maanden na afloop van het boekjaar de tijd. Uit onderzoek is gebleken dat een derde van alle bedrijven te laat is met het deponeren van de jaarrekening. Wees u ervan bewust dat dit een strafbaar feit is.

Gevolgen
De Belastingdienst controleert of uw bedrijf de jaarrekening gedeponeerd heeft en kan een flinke boete opleggen als dit niet het geval is. Hier zit u natuurlijk niet op te wachten. Helemaal omdat u toch voor uw bedrijf al een jaarrekening laat maken en het dus eigenlijk helemaal niet veel werk is om deze bij de Kamer van Koophandel te deponeren.

Faillissement
Gaat uw bedrijf failliet, dan kan het niet deponeren van de jaarrekening serieuze gevolgen hebben. Er wordt dan namelijk vanuit gegaan dat de bestuurder zijn taken niet goed vervuld heeft en dat dit de oorzaak is van het faillissement. Als bestuurder kunt u dan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schulden die het bedrijf heeft en die de curator niet kan voldoen.

Jaarrekening deponeren
Het niet deponeren van de jaarrekening kan dus zowel voor het bedrijf, als voor u als bestuurder serieuze gevolgen hebben. Ga deze plicht dus niet uit de weg en deponeer gewoon jaarlijks uw jaarrekening bij de Kamer van Koophandel.

Meer berichten

Hittegolf? Zo blijft werken aangenaam!

Hittegolf? Zo blijft werken aangenaam!

Tijdens een hittegolf kan het werken erg moeizaam gaan, helemaal als het op uw werkplek net zo warm is als buiten. Toch wilt u graag wel uw werk afkrijgen. Wij geven u daarom tips om ook tijdens een hittegolf effectief te kunnen werken. In ons vorige blog gaven we al de tips om gebruik te maken van een tropenrooster, elektrische apparatuur uit te schakelen, gebruik te maken van ventilatoren of airconditioning en goed te ventileren. Vandaag de laatste tips om ook tijdens een hittegolf productief te werken.

Tip 6: maak gebruik van zonwering
Beschikken de ramen van uw werkruimte niet over zonwering? Dan is het absoluut aan te raden om deze te laten plaatsen. Dit scheelt al snel een paar graden en tijdens een hittegolf is dat natuurlijk mooi meegenomen. Hebt u zonwering, doe deze dan ook al op tijd omlaag. Is het raam eenmaal opgewarmd door de zon en doet u de zonwering dan pas naar beneden, dan kan de warmte niet meer weg en werkt het dus averechts.

Tip 7: zorg voor natuurlijke ventilatie
De beste vorm van ventilatie is toch vaak natuurlijke ventilatie. Tijdens een hittegolf zet u deuren en ramen op het heetst van de dag natuurlijk niet open, maar de uren daarvoor en daarna kan het juist voor een heerlijk briesje zorgen.

Tip 8: draag luchtige kleding
Het prettigst is het natuurlijk om tijdens een hittegolf korte rokjes, korte broeken en topjes of t-shirts te dragen. Ook als u netjes gekleed moet gaan, is het mogelijk om uw kleding aan te passen op de hittegolf. Kies voor luchtige stoffen en weinig laagjes, dan houdt u het koel.

Tip 9: drink voldoende
Dit is natuurlijk altijd verstandig, maar tijdens een hittegolf helemaal. Drink veel water, dan kan uw lichaam zijn werk doen en u koel houden. Vermijd tijdens een hittegolf het drinken van alcohol.

Tip 10: verlaag de luchtvochtigheid
Een hoge luchtvochtigheid zorgt ervoor dat uw zweet minder gemakkelijk verdampt en uw lichaam zichzelf minder goed kan koelen. Zorg daarom voor een klimaatbeheersingssysteem waarmee u de luchtvochtigheid kunt verlagen.

Tip 11: maak gebruik van planten
Planten zorgen voor een gezond en stabiel klimaat en gaan daarmee de negatieve invloeden van een hittegolf tegen.

Staat er weer een hittegolf voor de deur, maak dan gebruik van deze elf tips en u zult merken dat het werken u een stuk gemakkelijker afgaat.

Hittegolf? Zo blijft werken aangenaam!

Hittegolf? Zo blijft werken aangenaam!

In de zomermaanden gaat het werken veel mensen niet altijd even gemakkelijk af. Vakanties staan voor de deur en mensen zitten daar met smart naar uit te kijken. Of u hebt uw vakantie net achter de rug en moet weer op gang komen. Als er dan ook nog sprake is van een hittegolf, kan het erg lastig zijn om nog productief te werken. Met deze tips houdt u ook bij een hittegolf het hoofd koel en kunt u toch zoveel mogelijk werk verzetten.

Tip 1: maak gebruik van een tropenrooster
Niet iedereen heeft de mogelijkheid tot de flexibiliteit die hiervoor nodig is, maar hebt u deze flexibiliteit wel, dan kan het handig zijn om een tropenrooster in te stellen tijdens een hittegolf. U begint dan wat eerder te werken, in de ochtend is het immers nog koel, en kunt daardoor vrij nemen op het heetst van de dag. Desnoods kunt u ’s avonds nog wat werk verzetten, als de temperatuur weer wat aan het dalen is.

Tip 2: schakel elektrische apparatuur uit
Alle elektrische apparaten stralen warmte uit, door de motoren die continu draaien. Het is tijdens een hittegolf dan ook zeker aan te raden om alle apparatuur die u niet gebruikt helemaal uit te schakelen. Zo houdt u de ruimte zo koel mogelijk.

Tip 3: voldoende luchtstroming
Luchtstromen zorgen ervoor dat de warmte van de hittegolf minder drukkend is. Ventilatoren zijn een ideale manier om ervoor te zorgen dat er voldoende luchtstroming is.

Tip 4: gebruik airconditioning
Nog prettiger tijdens een hittegolf is het natuurlijk als de werkruimte gekoeld wordt door airconditioning of een systeem voor klimaatbeheersing. Wilt u de hittegolf binnen echt verdrijven? Schakel dan een vakman in die een dergelijk systeem voor u aan kan leggen.

Tip 5: ’s nachts ventileren
Ook tijdens een hittegolf daalt de temperatuur ’s nachts vaak weer naar aangename waarden. Het is dan ook zeker de moeite waard om ’s nachts goed te ventileren door de ramen open te zetten of door de airco volop te laten werken.

 

In ons volgende blog meer tips om ook tijdens een hittegolf productief en effectief te kunnen werken.

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.